ประชาสัมพันธ์

   การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย

NEW เอกสารประกอบการบรรยาย การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

   แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

NEW เอกสารประกอบการบรรยาย แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

   เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน

NEW เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เลิร์นนิ่งลีพจำกัด


แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา


แสดงทั้งหมด

สำนัก ประกันคุณภาพการศึกษา


แสดงทั้งหมด

สำนัก ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ


แสดงทั้งหมด

สำนัก กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า


แสดงทั้งหมด

สำนัก งานอาคารสถานที่


แสดงทั้งหมด

ศูนย์ วิจัยวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม


แสดงทั้งหมด

ศูนย์ ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์


แสดงทั้งหมด

ศูนย์ นวัตกรรมบ่มเพาะธุรกิจมหานคร


แสดงทั้งหมด

บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด


แสดงทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-003 ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
2 F-HRO004 ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
3 F-HRO-005 (ภาษาไทย) ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-005 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-090 ใบลาเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-001 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-052/ F-HRO-053 แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 F-HRO-002 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-089/1 แบบแจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-089/2 Report on Fingerprint Scanning Problem กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร อื่นๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.พฤกษา ดวงผาสุก กรุณาเข้าสู่ระบบ

ทุนการศึกษา

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-086 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO-087 แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-088 Research Progress Report MUT Scholarship Grantee รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-011 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แก้ไขครั้งที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-012 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ แก้ไขครั้งที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-014 แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ

สวัสดิการ

ลำดับ ชื่อสวัสดิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
2 การประกันสุขภาพ รายละเอียด ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 การประกันสุขภาพ ใบรับรองแพทย์โรคผิวหนัง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th
hr@mut.ac.th

© HUMAN RESOURCES OFFICE OF MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN_20230307_V1