รับสมัครงาน

บริษัท เลิร์นนิ่งลีพจำกัด


แสดงทั้งหมด

สำนัก ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ


แสดงทั้งหมด

สำนัก บัญชีและการเงิน


แสดงทั้งหมด

สำนัก นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์


แสดงทั้งหมด

สำนัก งานอาคารสถานที่


แสดงทั้งหมด

ศูนย์ ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์


แสดงทั้งหมด

ศูนย์ นวัตกรรมบ่มเพาะธุรกิจมหานคร


แสดงทั้งหมด

บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด


แสดงทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-003 ใบสมัครงาน (แก้ไขครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
2 F-HRO004 ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
3 F-HRO-005 (ภาษาไทย) แบบฟอร์มลาขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร และหยุดพักผ่อนประจำปี (สำหรับอาจารย์) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-005 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) (แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร อาจารย์ต่างชาติ) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-090 แบบฟอร์มลาขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร และหยุดพักผ่อนประจำปี (สำหรับเจ้าหน้าที่) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-001 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-052/ F-HRO-053 แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 F-HRO-002 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-089/1 แบบแจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-089/2 Report on Fingerprint Scanning Problem กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร อื่นๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.พฤกษา ดวงผาสุก กรุณาเข้าสู่ระบบ

ทุนการศึกษา

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-086 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO-087 แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-088 Research Progress Report MUT Scholarship Grantee รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-011 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แก้ไขครั้งที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-012 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ แก้ไขครั้งที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-014 แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ

สวัสดิการ

ลำดับ ชื่อสวัสดิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
2 การประกันสุขภาพ รายละเอียด ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 การประกันสุขภาพ ใบรับรองแพทย์โรคผิวหนัง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th
hr@mut.ac.th

© HUMAN RESOURCES OFFICE OF MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN_20230307_V1