มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียด ของสวัสดิการ

การประกันสุขภาพ

1. การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
   1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
       1.1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดวันละไม่เกิน  700.-
     ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
       1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) สูงสุดครั้งไม่เกิน     1,000.-
    (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
   1.2  ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล สูงสุดครั้งละไม่เกิน    15,000.-
   1.3  ค่าปรึกษาแพทย์ กรณีไม่มีการผ่าตัด (ชดเชยรวมอยู่ในข้อ 1.2) สูงสุดครั้งไม่เกิน     1,500.-
   1.4  ค่าบริการรถพยาบาล (ชดเชยรวมอยู่ในข้อ 1.2) สูงสุดครั้งละไม่เกิน     1,000.-
   1.5  ค่ารักษาพบาลฉุกเฉินในฐานะผู้ป่วยนอก สูงสุดครั้งละไม่เกิน     1,500.-
        ภายใน 24 ชั่วโมงหลักจากเกิดอุบัติเหตุ ชดเชยรวมอยู่ในข้อ 1.2)
2.  การรักษาโดยการผ่าตัด
    2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ สูงสุดครั้งละไม่เกิน     15,000.-
        (ชดเชยตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด)
    2.2 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (ชดเชยรวมอยู่ในข้อ 2.1) สูงสุดครั้งละไม่เกิน     1,500.-
3.  การดูแลโดยแพทย์
    3.1 ค่าดูแลโดยแพทย์  สูงสุดครั้งละไม่เกิน       500.-
        (ชดเชยไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
4.  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
    4.1 การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดครั้งละไม่เกิน       550.-  
        ชดเชย 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 
 เอกสารในการเบิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 *  ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) / ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง)
 *  สำเนาใบเสร็จรับเงิน / สำเนาใบรับรองแพทย์
  *  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำนักถูกต้อง
 *  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รับได้ที่ฝ่ายบุคลากร)

             

# สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ ชั้น 3 อาคาร F ห้อง F307 ฝ่ายบุคลากร สำนักทรัพยากรมนุษย์ #

ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th


hr@mut.ac.th