วีดีโอ

Big Data & Data analysis (ช่วงที่ 2)

วันที่ : 08/07/2562

Big Data & Data analysis (ช่วงที่ 1)

วันที่ : 08/07/2562

ทำความเข้าใจคน GEN Z (ช่วงที่ 3)

วันที่ : 01/07/2562

ทำความเข้าใจคน GEN Z (ช่วงที่ 2)

วันที่ : 01/07/2562

ทำความเข้าใจคน GEN Z (ช่วงที่ 1)

วันที่ : 01/07/2562

AI เปลี่ยนโลก...สู่อนาคต (ช่วงที่ 2)

วันที่ : 17/06/2562
วีดีโอ ทั้งหมด »

ประชาสัมพันธ์

   การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย

NEW เอกสารประกอบการบรรยาย การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

   แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

NEW เอกสารประกอบการบรรยาย แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

   เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน

NEW เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด »

รับสมัครงาน

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

แสดงทั้งหมด

สถาบัน นวัตกรรมมหานคร

แสดงทั้งหมด

สำนัก ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

แสดงทั้งหมด

สำนัก บัญชีและการเงิน

แสดงทั้งหมด

สำนัก กิจการนักศึกษา

แสดงทั้งหมด

สำนัก งานอาคารสถานที่

แสดงทั้งหมด

ศูนย์ วิจัยวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม

แสดงทั้งหมด

ศูนย์ วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน ทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 สถาบันนวัตกรรมมหานคร กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวรรมเคมี กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กรุณาเข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์ม ทั้งหมด »

ดาวน์โหลดเอกสาร อื่นๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.พฤกษา ดวงผาสุก กรุณาเข้าสู่ระบบ
เอกสาร อื่นๆ ทั้งหมด »

ทุนการศึกษา

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-086 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO-087 แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-088 Research Progress Report MUT Scholarship Grantee รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-011 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-012 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-014 แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ทุนการศึกษา ทั้งหมด »

สวัสดิการ

ลำดับ ชื่อสวัสดิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
2 การประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
สวัสดิการ ทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th
personnel@mut.ac.th

© HUMAN RESOURCES OFFICE OF MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version M.NUTDANAI 20201214_V1